Het kerstverhaal (Deel 22/24):

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Maria, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.”

De afkomst van Jezus Christus was als volgt: toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David wees niet bang om Maria, je vrouw bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voor zij haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en ze legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. De engel zei tegen de herders: “Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal jullie het teken zijn: “jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” De engelen zeiden: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar: “Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Magiërs uit het oosten kwamen aan en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” De ster ging voor hen uit totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen werden ze vervuld van diepe vreugde. De magiërs gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder.

Mattheus 2:11 ‘Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.’

The Christmas Story (Part 22/24):

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given and His name will be called: Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.”

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.

And the Angel said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins.”

When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.

And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people.Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.” When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.” The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.

Magicians from the east came to Jerusalem and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.” The star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed.On coming to the house, they saw the child with his mother Mary.

Matthew 2:11 ‘They bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh.’

Opdracht:

Weleens een vreugdedansje gedaan? Verleg je grenzen met de volgende dans:

Task:

Have you ever done a happy dance? Dance along to this song:

http://https://www.youtube.com/watch?v=eLrq455EIQ4